IMPRÈS DE SOL·LICITUD DE LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

DATOS DEL PACIENTE:

DATOS DEL SOLICITANTE (en caso de no ser el propio paciente):

DOCUMENTOS A SOLICITAR:

Des de l’entrega d’aquest document, i després de 5 dies hàbils per a la còpia i prova i 10 dies hàbils per a la còpia d’historials complets, pot venir a la recepció general a cercar a la documentació sol·licitada. Per a l’entrega de la documentació serà necessari presentar la sol·licitud present, juntament amb el DNI i, si és procedent, la documentació específica que apareix a l’APARTAT D’ACREDITACIONS. Tanmateix, s’abonarà ambantelació 5 € per CD i 7 € per placa. En cas de no recollir-se després de 2 mesos d’haver fet la sol·licitud, aquesta còpia serà destruïda.

Acreditació necessària per a la gestió de documentació clínica

  1. SI ÉS EL MATEIX PACIENT QUE HO SOL·LICITA

El dia de la recollida de la documentació, haurà d’acreditar la seva identitat presentada el DNI o el passaport, juntament amb l’imprès de la sol·licitud de documentació clínica, correctament omplert.

  1. SI ÉS LA PERSONA AUTORITZADA PEL PACIENT

Omplir la sol·licitud d’autorització que consta en aquest mateix imprès, o bé escriure una carta d’autorització o de representació firmada pel pacient amb el nom i llinatges de la persona autoritzada. En aquest cas, s’ha de menester una fotocòpia de la sol·licitud, així com una fotocòpia del DNI o del passaport del pacient i de la persona autoritzada.

Per a la recollida de la documentació faran falta l’original del DNI o passaport del pacient i de la persona autoritzada.

  1. PARE O MARE EN EL CAS DELS MENORS DE 16 ANYS

En aquest cas, s’ha de menester una fotocòpia del DNI o del passaport del pacient, i el llibre de família.

Per a la recollida de la documentació faran falta l’original del DNI o passaport del pacient i del llibre de família.

  1. TUTOR O TUTORA LEGAL DEL PACIENT

En aquest cas, s’ha de menester una còpia a la sol·licitud del document acreditatiu de la designació judicial del tutor o tutora, a més a més necessitam: l’original del DNI o del passaport del tutor o tutora, o la persona tutelada.

Per a la recollida de la documentació faran falta el document original de la designació judicial del tutor o tutora, i l’original del DNI o passaport del tutor o tutora, o la persona tutelada.

  1. DIFUNT O DIFUNTA

En aquest cas, s’ha de menester una còpia al DNI o passaport del difunt o difunta i del sol·licitant. A més a més, necessitam: una còpia de la documentació acreditativa de la vinculació familiar directa o tercer legitimat. Per últim, si la defunció no s’ha produït a la clínica, llavors farà falta un certificat de defunció.

*Tot això d’acord amb la a Llei de l’Estat 41/2002, del 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica; amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.